afkortingen bronnen verantwoording sitemap mail
Verantwoording

De informatie op zwaailichten.org is - zoals veel data op internet - een "open source" en komt uit openbare bronnen die ook via andere kanalen kunnen worden teruggevonden.
Publicatie vindt plaats onder de GNU Vrije Documentatie Licentie (GNU Free Documentation Library GFDL), alsmede onder artikel 85 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
GFDL wordt gebruikt om documentatie onder bepaalde voorwaarden vrijelijk beschikbaar te stellen.
Mocht deze site materiaal bevatten waarvan de rechtmatige houder geen toestemming voor gebruik heeft gegeven of wil geven onder GFDL of artikel 85 AVG, zal dat materiaal na de eerste kennisgeving direct verwijderd worden.
De site bevat nagenoeg geen fotomateriaal, om auteursrechtelijke inbreuken te voorkomen.
Mocht u relevant fotomateriaal te beschikking willen stellen, dan stellen we dat zeer op prijs.
Voor deze zaken kunt u per mail contact opnemen.


Achter zwaailichten.org zit geen echte organisatie, maar een virtuele: Zero-Meridean Open Source Publishing gebruikt het internet om belangeloos informatie te verspreiden die vrijelijk mag worden hergebruikt en aangevuld. Bronvermelding wordt wel op prijs gesteld.

De drijfveer voor zwaailichten.org is dat bij elke ramp informatie in de pers opduikt die feitelijk onjuist is.
Daarom proberen we hier op 1 plek alle feitelijk juiste of meest waarschijnlijk juiste informatie te verzamelen. De feiten worden zo objectief mogelijk gebracht, maar kunnen onjuist of onvolledig zijn. De filosoof Descartes zei dat alles wat je ziet, voelt en hoort waar moet zijn. Bij ingrijpende gebeurtenissen heeft iedereen zijn eigen waarheid, waarvan het niet terecht is om die ter discussie te stellen. Anderzijds is het 'ontmystificeren' van zo'n ingrijpende gebeurtenis nodig om de geschiedschrijving zo objectief mogelijk te laten zijn.

Rampen en grootschalige incidenten worden op deze site opgenomen wanneer ze hebben plaatsgevonden na mei 1945 en niet een gevolg zijn van directe oorlogshandelingen.

 

Hans van der Kruijf
Zero Meridean Open Source Publishing

 

Copyright (c) 2005- 2018 Hans van der Kruijf, zero meridean OSP
Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden en/of wijzigen van dit document onder de bepalingen van de GNU Vrije Documentatie Licentie, versie 1.2 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation; zonder Invariante Secties, zonder Omslagteksten voor de Voorkant en zonder Omslagteksten voor de Achterkant. Een kopie van de licentie is opgenomen in de GFDL-sectie getiteld "GNU Vrije Documentatie Licentie".

 

 


GNU Vrije Documentatie Licentie

Versie 1.2, november 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002  Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
Het is een ieder toegestaan exemplaren van dit licentie-document te kopiëren
en in ongewijzigde vorm te verspreiden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

0. INTRODUCTIE

De doelstelling van deze Licentie is het "vrijmaken" van een handleiding,
leerboek of ander functioneel en nuttig document in de zin van vrijheid: het
verzekert iedereen van het recht het onderhavige document te mogen kopiëren en
verspreiden, in al dan niet gewijzigde vorm, in commerciële en niet-commerciële
hoedanigheid. Daarnaast voorziet deze Licentie in een methode ten behoeve van de
auteur en uitgever om verdiensten voor hun werk te krijgen, zonder daarbij
verantwoordelijk te worden gesteld voor de wijzigingen die door anderen zijn
aangebracht.

Deze Licentie is een vorm van "copyleft", waarmee bedoeld wordt dat van het
betreffende document afgeleide werken zelf ook in dezelfde betekenis van het
woord "vrij" dienen te zijn. Het is een aanvulling op de GNU Algemene Publieke
Licentie, hetgeen een "copyleft" licentie voor vrije software is.

Deze Licentie is zo opgesteld dat hij gebruikt kan worden voor handleidingen van
vrije software, immers vrije software heeft vrije documentatie nodig: een vrij
programma behoort voorzien te worden van handleidingen die dezelfde vrijheid
bieden als het programma zelf. Deze Licentie is echter niet beperkt tot
handleidingen van programmatuur: ze kan worden toegepast op iedere tekst,
ongeacht het onderwerp en of het in boekvorm wordt gepubliceerd of niet. Deze
Licentie wordt met name aanbevolen voor werken die in instructie voorzien en
voor naslagwerken.

1. TOEPASBAARHEID EN DEFINITIES

Deze Licentie is van toepassing op iedere handleiding of ander werk, in welk
medium dan ook, die voorzien is van een kennisgeving, daar geplaatst door de
houder van de auteursrechten, waarin bepaald wordt dat het verspreid mag worden
onder de condities van deze Licentie. Een dergelijke kennisgeving verleent een
wereldwijde, honorarium-vrije en in tijdsduur onbeperkte licentie om dat werk
te gebruiken onder de condities die hierin vastgelegd zijn. De term "Document",
zoals hier verder gebruikt, slaat op een dergelijke handleiding of werk. Ieder
lid van het publiek is een licentiehouder en wordt verder aangeduid met u. U
accepteert de licentie als u het onderhavige werk kopieert, wijzigt of
distribueert op enige wijze die toestemming vereist binnen de
auteursrechtelijke wetgeving.

Met een "Gewijzigde Versie" van het document wordt bedoeld ieder werk dat het
document, of delen ervan, bevat, al dan niet woordelijk gekopieerd of met
verandering en/of vertaald in een andere taal.

Een "Secundaire Sectie" is een benoemde appendix of een voorwerk sectie van het
Document die zich uitsluitend bezighoudt met de relatie tussen de uitgevers of
auteurs van het Document en het globale onderwerp van het Document (of met
daaraan gerelateerde zaken) en dat niets bevat dat direct binnen dat globale
onderwerp zou kunnen vallen. (Dus als het Document gedeeltelijk een wiskunde
leerboek is, mag een Secundaire Sectie geen uitleg van wiskunde bevatten.) De
relatie kan een historisch verband met het onderwerp of daaraan gerelateerde
zaken betreffen of een juridisch, commercieel, filosofisch, ethisch of
politiek standpunt daarover.

"Invariante Secties" zijn bepaalde Secundaire Secties waarvan de titels zijn
aangeduid als zijnde die van Invariante Secties in de kennisgeving waarin wordt
aangegeven dat het Document is uitgebracht onder deze Licentie. Valt een sectie
niet binnen de hierboven beschreven definitie van Secundaire Sectie, dan mag
die niet als Invariant aangeduid worden. Het Document behoeft geen Invariante
Secties te bevatten. Worden er in het Document geen Invariante Secties benoemd,
dan zijn ze er niet.

"Omslagteksten" zijn bepaalde korte passages tekst die, als tekst voor de
Voorkant of de Achterkant, worden vermeld in de kennisgeving die aangeeft dat
het Document is vrijgegeven onder deze Licentie. Een omslagtekst voor de
Voorkant mag ten hoogste uit 5 woorden bestaan, een omslagtekst voor de
Achterkant mag ten hoogste 25 woorden bevatten.

Met een "Transparante" kopie van het Document wordt bedoeld een voor een machine
leesbare kopie, aangeboden in een formaat waarvan de specificatie openlijk
beschikbaar is voor het publiek, die geschikt is voor ongecompliceerde
herziening van het document met algemene tekstverwerkers of (voor afbeeldingen
bestaande uit pixels) schilderprogramma's of (voor tekeningen) een wijdverbreid
tekenprogramma en die geschikt is als invoer voor tekstopmakers of voor
automatische vertaling naar een keur van formaten geschikt als invoer voor
tekstopmakers. Een kopie gemaakt in een op andere wijze transparant
bestandsformaat waarvan de opmaak, of afwezigheid van opmaak, is gemanipuleerd
om latere wijziging door lezers te ontmoedigen of belemmeren is niet
Transparant. Een afbeeldingsformaat is niet Transparant als het gebruikt wordt
voor enige substantiële hoeveelheid tekst. Een kopie die niet Transparant is
wordt "Opaak" genoemd.

Voorbeelden van gepaste formaten voor Transparante kopieën zijn platte ASCII
tekst zonder opmaak, Texinfo invoerformaat, LaTeX invoerformaat, SGML of XML die
gebruik maakt van een publiek beschikbare DTD en standaard-conforme HTML,
PostScript of PDF ontworpen voor manipulatie door personen. Voorbeelden van
Tranparante afbeeldingsformaten zijn PNG, XCF en JPG. Opake formaten omvatten
eigendomsrechtelijk beschermde formaten die uitsluitend door eigendomsrechtelijk
beschermde tekstverwerkers kunnen worden gelezen en gemanipuleerd, SGML of XML
waarvan de DTD en/of de verwerkende middelen niet algemeen beschikbaar zijn en
door machines geproduceerde HTML, PostScript of PDF geproduceerd door sommige
tekstverwerkers voor uitsluitend uitvoerdoeleinden.

De "Titelpagina" omvat, voor een gedrukt boek, de titelpagina zelf plus de
daaropvolgende pagina's die, leesbaar, het materiaal bevatten waarvan door deze
Licentie wordt voorgeschreven dat het in de titelpagina dient te verschijnen.
Voor werken in formaten die geen titelpagina kennen duidt Titelpagina op de
tekst nabij de meest prominente verschijning van de titel van het werk,
voorafgaand aan de eigenlijke tekst.

Een sectie "Betiteld als XYZ" duidt op een onderdeel van het Document waarvan
de titel ofwel letterlijk XYZ is of waarvan de titel XYZ tussen haakjes bevat
volgend op tekst die XYZ vertaalt in een andere taal. (Hier staat XYZ voor een
specifieke naam van een sectie die hieronder genoemd wordt, zoals
"Dankbetuigingen", "Toewijdingen", "Aanbevelingen" of "Historie".) Het
"Behouden van de Titel" van een dergelijke sectie wanneer u het Document
wijzigt betekent dat het een sectie "Betiteld als XYZ" blijft volgens deze
definitie.

Het Document mag Garantiebepalingen bevatten naast de kennisgeving die aangeeft
dat deze Licentie van toepassing is op het Document. Deze Garantiebepalingen
worden verondersteld per referentie opgenomen te zijn in deze Licentie, maar
alleen voor zover het vrijwaringen van garantie betreft: iedere andere
implicatie van deze Garantiebepalingen is nietig en heeft geen invloed op de
inhoud van deze Licentie.

2. VERBATIM KOPIËREN

U mag het Document kopiëren en verspreiden in elk medium, zowel commercieel als
niet-commercieel, onder het voorbehoud dat deze Licentie, de auteursrechtelijke
kennisgevingen en de licentiekennisgeving die aangeeft dat deze Licentie van
toepassing is op het Document weergegeven worden in alle kopieën, en dat u geen
enkele andere conditie toevoegt aan de condities van deze Licentie. U mag geen
technische maatregelen nemen die het lezen of verder kopiëren van de exemplaren
die u maakt of verspreidt belemmeren of controleren. U mag echter wel
compensatie accepteren in ruil voor exemplaren. Indien u een groot genoeg aantal
exemplaren verspreidt moet u ook de richtlijnen in sectie 3 volgen.

U mag ook exemplaren uitlenen, onder dezelfde condities als hierboven
aangegeven, en u mag kopieën in het openbaar vertonen.

3. KOPIËREN IN GROTE AANTALLEN

Indien u gedrukte kopieën (of kopieën in media die gewoonlijk voorzien zijn van
gedrukte omslagen) van het Document publiceert, in aantal meer dan 100, en de
licentie van het Document vereist omslagteksten, dan moet u de kopieën voorzien
van omslagen die duidelijk en leesbaar de volgende omslagteksten dragen:
Omslagtekst voor de Voorkant op de voorkant en Omslagtekst voor de Achterkant op
de achterkant. Beide Omslagteksten moeten bovendien duidelijk en leesbaar u
aanduiden als de uitgever van deze kopieën.  De Voorkant moet de volledige
titel, met alle woorden van de titel even duidelijk aanwezig en zichtbaar,
weergeven. U mag ander materiaal aan de omslag toevoegen. Vermenigvuldigen met
wijzigingen die beperkt blijven tot de omslag, indien deze de titel van het
Document behouden en voldoen aan deze condities, mag worden gezien als verbatim
kopiëren in andere opzichten.

Mochten de vereiste teksten voor de omslag te omvangrijk blijken te zijn om er
leesbaar op te passen, dan behoort u de eerstgenoemde teksten (zoveel als er
redelijkerwijze op passen) op de daadwerkelijke omslag te plaatsen en door te
gaan met de rest op de aanliggende pagina's.

Publiceert of verspreidt u Opake kopieën van het Document, in aantal meer dan
100, dan moet u iedere Opake kopie ofwel voorzien van een voor een machine
leesbare Transparante kopie of moet u in of bij iedere Opake kopie een
computernetwerklocatie aangeven alwaar het algemene netwerkgebruikende publiek,
middels open-standaard netwerkprotocollen, toegang heeft tot een complete
Transparante kopie van het Document, vrij van toegevoegd materiaal. Maakt u
gebruik van de laatste mogelijkheid, dan moet u redelijkerwijs afdoende stappen
nemen, wanneer u begint met de distributie van aanzienlijke hoeveelheden Opake
kopieën, ten einde zeker te stellen dat deze Transparante kopie op die wijze
toegankelijk blijft op de aangegeven locatie tot minstens een jaar na de laatste
maal dat u een Opake kopie van die editie verspreidt naar het publiek (direct of
via een tussenpersoon of wederverkoper).

U wordt verzocht, maar u bent het niet verplicht, om contact op te nemen met de
auteurs van het Document ruim voordat u een aanzienlijk aantal kopieën
redistribueert, zodat zij de kans krijgen u te voorzien van een vernieuwde
versie van het Document.

4. WIJZIGINGEN

Het is u toegestaan een Gewijzigde Versie van het Document te vermenigvuldigen
en te verspreiden onder de condities beschreven in secties 2 en 3 hierboven,
mits u de Gewijzigde Versie onder exact deze Licentie uitbrengt, waarin de
Gewijzigde Versie de rol van het Document vervult, en u daarmee dus licentie
verleent tot verspreiding en wijziging van de Gewijzigde Versie aan een ieder
die er een kopie van in zijn bezit heeft. Bovendien moet u de volgende zaken
doen in de Gewijzigde Versie:

A. Gebruik op de Titelpagina (en op de omslag, indien aanwezig) een titel die
zich onderscheidt van die van het Document en van die van voorafgaande versies
(die, indien bestaand, vermeld behoren te worden in de Historie sectie van het
Document). U mag dezelfde titel als een voorgaande versie gebruiken als de
oorspronkelijke uitgever van die versie u daartoe permissie heeft verleend.

B. Vermeld op de Titelpagina, als auteurs, één of meerdere personen of
entiteiten verantwoordelijk voor het auteurschap van de wijzigingen in de
Gewijzigde Versie, vergezeld van ten minste 5 van de oorspronkelijke auteurs van
het Document (of alle oorspronkelijke auteurs, in geval dat er minder dan 5
zijn), tenzij zij u van deze verplichting ontslaan.

C. Maak op de Titelpagina de naam van de uitgever van de Gewijzigde Versie
kenbaar, als de uitgever.

D. Handhaaf alle auteursrechtelijke kennisgevingen van het Document.

E. Voeg een passende auteursrechtelijke kennisgeving voor uw wijzigingen toe,
aansluitend op de overige auteursrechtelijke kennisgevingen.

F. Neem, direct volgend op de auteursrechtelijke kennisgevingen, een licentie
kennisgeving op die het publiek toestemming verleent de Gewijzigde Versie te
gebruiken onder de condities van deze Licentie, in de vorm zoals beschreven in
het addendum hieronder.

H. Sluit een ongewijzigde kopie van deze Licentie in.

I. Handhaaf de sectie Betiteld als "Historie", Behoud haar Titel, en voeg er een
onderdeel aan toe waarin ten minste vermeld worden, de titel, het jaartal, de
nieuwe auteurs en de uitgever van de Gewijzigde Versie, zoals weergegeven op de
Titelpagina. Indien er geen sectie Betiteld als "Historie" in het Document
aanwezig is, maak er dan één en vermeld daarin de titel, het jaartal, de auteurs
en uitgever van het Document zoals weergegeven op haar Titelpagina en voeg er
een onderdeel aan toe waarin de Gewijzigde Versie wordt beschreven zoals
aangegeven in de voorgaande zin.

J. Handhaaf de netwerklocatie, mits aanwezig, gegeven in het Document bedoeld
voor openbare toegang tot een Transparante kopie van het Document, evenals de
netwerklocaties gegeven in het Document voor voorgaande versies waarop het
gebaseerd is. Deze mogen geplaatst worden in de Historie sectie. U mag een
netwerklocatie weglaten voor een werk dat ten minste 4 jaar voor het Document
is gepubliceerd, of als de oorspronkelijke uitgever van de versie waarnaar deze
verwijst daartoe permissie verleent.

K. Behoud van iedere sectie Betiteld als "Dankbetuigingen" of "Toewijdingen" de
Titel van die sectie en handhaaf in die sectie het wezen en de toon van ieder
van de dankbetuigingen aan bijdragenden en/of toewijdingen die daarin gegeven
worden.

L. Handhaaf alle Invariante secties van het Document met ongewijzigde tekst en
titel. Sectienummers en hun equivalent worden niet beschouwd als onderdeel van
de titel van secties.

M. Verwijder iedere sectie Betiteld als Aanbeveling. Een dergelijke sectie mag
niet opgenomen worden in de Gewijzigde Versie.

N. Hernoem geen bestaande sectie, zodanig dat deze wordt Betiteld als 
Aanbeveling of zo dat deze strijdig is met een Invariante Sectie.

O. Handhaaf alle Garantiebepalingen.

Als de Gewijzigde Versie nieuwe voorwerk secties of appendices bevat die aan te
duiden zijn als Secundaire Secties en die geen materiaal bevatten dat is
gekopieerd van het Document, dan staat het u vrij sommige of al deze secties aan
te duiden als Invariant. Om dit te doen voegt u hun titels toe aan de lijst van
Invariante secties in de licentiekennisgeving van de Gewijzigde Versie. Deze
titels moeten zich onderscheiden van alle andere sectietitels.

U mag een sectie Betiteld als Aanbevelingen toevoegen, mits deze niets anders
bevat dan aanbevelingen van uw Gewijzigde Versie door verschillende partijen -
bijvoorbeeld uitspraken gedaan in recensies of opmerkingen dat de tekst door
een organisatie is goedgekeurd als de gezaghebbende definitie van een
standaard.

U mag een passage van maximaal 5 woorden als Omslagtekst voor de Voorkant en een
passage van maximaal 25 woorden als Omslagtekst voor de Achterkant toevoegen aan
het eind van de lijst van Omslagteksten in de Gewijzigde Versie. Slechts één
passage Omslagtekst voor de Voorkant en één passage Omslagtekst voor de
Achterkant mag worden toegevoegd door (of middels afspraken gemaakt met) enige
entiteit. Mocht het Document reeds een Omslagtekst bevatten voor dezelfde
omslag, in het verleden daaraan toegevoegd door u of middels afspraken gemaakt
met dezelfde entiteit namens wie u handelt, dan mag u daar geen andere aan
toevoegen. U mag echter wel de oude vervangen als u de expliciete toestemming
daartoe heeft van de vorige uitgever die de oude heeft toegevoegd.

De auteur(s) en uitgever(s) van het Document geven middels deze Licentie geen
toestemming om hun naam te gebruiken voor publiciteit voor de Gewijzigde Versie
of te doen voorkomen dat zij achter de Gewijzigde Versie staan of te impliceren
dat zij de Gewijzigde Versie aanbevelen.

6. HET COMBINEREN VAN DOCUMENTEN

Het is u toegestaan dit Document te combineren met andere Documenten die zijn
vrijgegeven onder deze Licentie, onder de voorwaarden vastgelegd in sectie 4
hierboven voor gewijzigde versies, mits u in deze combinatie alle Invariante
Secties opneemt van alle oorspronkelijke documenten, zonder wijzigingen en u ze
allemaal benoemt als Invariante Secties van het gecombineerde werk in de
auteursrechtelijke kennisgeving daarvan en mits u al hun Garantiebepalingen
handhaaft.

Het gecombineerde werk behoeft slechts één kopie van deze Licentie te bevatten
en meerdere identieke Invariante Secties mogen vervangen worden door een enkele
kopie daarvan. Zijn er meerdere Invariante Secties met dezelfde naam, maar met
een verschillende inhoud, dan maakt u de titel van iedere dergelijke sectie
uniek door, tussen haakjes, aan het eind de naam van de oorspronkelijke auteur
of uitgever van die sectie, indien bekend, of anders een uniek nummer, te
plaatsen. Maak overeenkomstige aanpassingen in de sectietitels in de lijst van
Invariante Secties in de auteursrechtelijke kennisgeving van het gecombineerde
werk.

In het gecombineerde werk moet u alle secties Betiteld als "Historie" uit de
verschillende originele documenten combineren tot één sectie Betiteld als
"Historie". Evenzo combineert u alle secties Betiteld als "Dankbetuigingen" en
alle secties Betiteld als "Toewijdingen". U dient alle secties Betiteld als
"Aanbevelingen" te verwijderen.

6. VERZAMELINGEN VAN DOCUMENTEN

U mag een verzameling maken, bestaande uit het Document en andere documenten
vrijgegeven onder deze Licentie, en daarbij de individuele kopieën van deze
Licentie in de verschillende documenten vervangen door een enkele kopie die is
opgenomen in de verzameling, mits u in alle andere opzichten de voorschriften
van deze Licentie volgt ten aanzien van het verbatim kopiëren van ieder van de
documenten. 

Het is toegestaan een enkel document uit een dergelijke verzameling te halen en
deze afzonderlijk te distribueren onder deze Licentie, indien u een kopie van
deze Licentie opneemt in dat afgezonderde document en mits u in alle andere
opzichten de voorschriften van deze Licentie volgt ten aanzien van het verbatim
kopiëren van dat document.

7. SAMENVOEGING MET ONAFHANKELIJKE WERKEN

Een compilatie van het Document of zijn afgeleiden met andere afzonderlijke en
onafhankelijke documenten of werken, in of op een drager van een opslag- of
distributiemedium, wordt een "Aggregaat" genoemd als het auteursrecht
voortkomend uit de compilatie niet wordt gebruikt om de grenzen van de
juridische rechten van de gebruikers van de compilatie te verleggen tot buiten
datgene wat de individuele werken toestaan. Is het Document opgenomen in een
Aggregaat, dan is deze Licentie niet van toepassing op de andere werken in het
Aggregaat, welke zelf geen afgeleide werken van het Document zijn.

Indien de verplichtingen betreffende Omslagteksten, beschreven in sectie 3, van
toepassing zijn op deze kopieën en beslaat het Document minder dan de helft van
het Aggregaat, dan mogen de Omslagteksten van het Document geplaatst worden op
omslagen die het Document binnen het Aggregaat omgeven, of op het elektronische
equivalent van omslagen als het een elektronische vorm van het Document betreft.
Is dat niet geval, dan moeten ze voorkomen op de gedrukte omslagen die het
gehele Aggregaat omgeven.

8. VERTALING

Vertaling wordt beschouwd als een vorm van wijziging, dus u mag vertalingen van
het Document verspreiden onder de condities gesteld in sectie 4. Het vervangen
van Invariante Secties door vertalingen ervan vereist speciale toestemming van
de houder van de auteursrechten, maar het opnemen van vertalingen van sommige of
alle Invariante Secties naast de oorspronkelijke versies van deze Invariante
Sectie is toegestaan. U mag een vertaling van deze Licentie, alle
auteursrechtelijke kennisgevingen in het Document en alle Garantiebepalingen
opnemen in het Document, mits u tevens de originele Engelse versie van deze
Licentie en de originele versies van deze kennisgevingen en bepalingen opneemt.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de vertaling en de oorspronkelijk versie
van deze Licentie of een kennisgeving of bepaling, prevaleert de oorspronkelijke
versie.

Indien een sectie in het Document is Betiteld als "Dankbetuigingen",
"Toewijdingen" of "Historie", dan vereist de verplichting (zie sectie 4) tot het
Behouden van een Titel (zie sectie 1) typisch dat de daadwerkelijke titel wordt
veranderd.

9. ONTBINDING

Het is u niet toegestaan dit Document te kopiëren, wijzigen, distribueren of
sublicenties te verlenen, anders dan binnen de uitdrukkelijke voorwaarden van
deze Licentie. Iedere andere poging tot kopiëren, wijzigen, distribueren of
sublicentie verlenen is nietig en doet automatisch uw rechten binnen deze
Licentie vervallen. Echter, de licentie van partijen die kopieën, of rechten,
van u hebben ontvangen onder deze Licentie wordt niet nietig verklaard, zolang
dergelijke partijen deze Licentie volledig blijven nakomen.

10. TOEKOMSTIGE HERZIENINGEN VAN DEZE LICENTIE

De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd nieuwe, herziene versies van
de GNU Vrije Documentatie Licentie publiceren. Dergelijke nieuwe versies zullen
in de geest overeenkomen met de huidige versie, maar kunnen in detail
verschillen opdat ze zich kunnen richten op nieuwe problemen of aangelegenheden.
Zie http://www.gnu.org/copyleft/.

Iedere versie van de Licentie wordt voorzien van een onderscheidend
versienummer. Indien het Document aangeeft dat een specifieke versie van deze
Licentie "of enige latere versie" van toepassing is, dan heeft u de keuze om de
voorwaarden en bepalingen te volgen van ofwel de gespecificeerde versie of enige
latere versie die is uitgebracht (niet als concept) door de Free Software
Foundation. Specificeert het Document geen versienummer van deze Licentie, dan
staat het u vrij om er zelf één te kiezen uit alle ooit door de Free Software
Foundation uitgebrachte versies (niet als concept).

================================================================================

 

 

 

©2013 zero-meridean OSP
copyleft GFDL:
Zie verantwoording
afkortingen bronnen verantwoording sitemap mail

= nieuwe pagina in een nieuw venster
= nieuwe pagina in hetzelfde venster
= andere paragraaf op deze pagina